קו למשפט

מילון מונחים בתחום של דיני מקרקעין

אחד הדברים החשובים ביותר לכל אדם הוא הבית שלו. קודם כל, זהו המקום היחיד שיש לנו בעולם שהוא בטוח ויציב. מלבד זאת, עבור רובנו, בין אם אנחנו משלמים שכירות או משכנתא, זוהי ההוצאה הכספית הגדולה ביותר שלנו. לאור כל זה, ועם כל הבעיות שעלולות להתעורר בתחום החשוב והרגיש הזה, יש טעם לדעת מספר מונחים בדיני מקרקעין:

מקרקעין קרקע, לכל המבנים הבנויים עליה ולכל מה שמחובר אליה באופן קבוע או נטוע עליה.
מקרקעי ישראל המקרקעין בשטחה של מדינת ישראל ששייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקרן קיימת לישראל. מדובר בכ- 93% משטח המדינה.
מקרקעי יעוד מקרקעין ששייכים למדינה ושנועדו לשרת את תועלת הציבור, כמו שדה תעופה, דרכים ומסילות ברזל, שפת הים, נהרות, נחלים ותעלות יחד עם גדותיהם ועוד.
מינהל מקרקעי ישראל הגוף האחראי לניהול מקרקעי ישראל.
מועצת מקרקעי ישראל הגוף המפקח על מינהל מקרקעי ישראל, על תקציבו ועל מדיניות פעולתו בנוגע למקרקעין.
נכס מקרקעין ששייך לניהול המינהל, כלומר נמצא בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או קק"ל.
רשות מקומית מועצה מקומית/ אזורית או עירייה.
שטח מוסדר שטח אשר רשום בספרי המקרקעין עם חלקות שנמדדו במדויק ורישומי בעלות סופיים.
שטח לא מוסדר גם שטח מסוג זה רשום בספרי המקרקעין, אבל תהליך המדידה ורישום הבעלות עליו עוד לא הושלם ולכן הנתונים הרשומים לגביו אינם מדויקים.
שטחי עיבוד שטחים שייעודם לחמש השנים הקרובות לפחות הוא נטיעות או חקלאות.
חוזה חכירה (או הסכם חכירה) חוזה בין מנהל מקרקעי ישראל לבין אזרח המעוניין לרכוש נכס כלשהו למגורים או למלאכה. החוזה הינו בעצם חוזה שכירות לתקופה ארוכה אך הקרקע נשארת בבעלות המדינה, רשות הפיתוח או קק"ל.
חוכר החותם על חוזה החכירה מול המינהל וכתוצאה מכך בעל זכויות החכירה על הנכס.
בעל זכויות מי שיש לו זכויות כלשהן על מקרקעין – חוכר, שוכר או כל בעל זכות אחרת.
גורם משכן (או חברה משכנת) גוף או חברה שקיבלו זכויות על פרוייקט שנבנה על קרקע שבבעלות המינהל. גוף זה אחראי לשיכון/ אכלוס הנכס והוא זה שילווה את החוכר מרגע שרכש את זכות החכירה עד לרישומה בלשכת מרשם המקרקעין.
דמי היתר תשלום שיש לשלם למינהל על מנת לקבל זכויות נוספות על הקרקע, כאלו שלא ניתנו לחוכר בחוזה החכירה. לרוב עבור תוספות בנייה.
דמי הסכמה תשלום שיש לשלם למינהל על מנת שיסכים לעסקה של מכירת זכות החכירה על נכס.
דמי חכירה ראשוניים – דח"ר מעין מקדמה חד פעמית שמשלם החוכר למינהל במעמד רכישת זכות החכירה.
דמי חכירה שנתיים – דח"ש התשלום השנתי הקבוע שמשלם החוכר למינהל עד סוף תקופת החכירה.
היוון דמי חכירה שנתיים תשלום חד פעמי כולל של כל יתרת דמי החכירה השנתיים.
העברת זכות החכירה כשמה כן היא- העברת הזכויות על הנכס או חלקן לאדם אחר. יובל חכירה בקרקע עירונית – 49 שנים מיום חתימת חוזה החכירה.
נחלה קרקע חקלאית הכוללת גם משק וגם בית מגורים והוחכרה על פי חוק.
משק עזר קרקע שכוללת גם משק חקלאי וגם מגורים אך לרוב קטנה יותר מנחלה והזכויות עליה פחותות מאשר הזכויות על נחלה. גם התשלומים שונים.
טאבו לשכת רישום המקרקעין בה מתבצעות כל הפעולות הנרשמות בפנקס המקרקעין – מצווים משפטיים דרך ירושות ועד מכירה או חכירה.
עסקה כל פעולה, התחייבות, אזהרה או צו שעוסקים בקביעה של זכויות על נכס.
משכנתא משכון על מקרקעין. לשם רכישת נכס רבים מקבלים הלוואה ובתמורה ממשכנים את הנכס. אם ההלוואה לא תיפרע, הזכויות על הנכס יעברו למלווה.
הסכם הרשאה הסכם בו המינהל מתיר שימוש מסוים בקרקע באופן זמני. המינהל יכול לבטל הרשאה זו לפי צרכיו.
הסכם פיתוח (או חוזה פיתוח) הסכם המתיר בנייה על קרקע על פי תנאי המינהל. על פי הסכם זה יכול היזם לחתום על חוזה חכירה מול המינהל.
יזם גוף, חברה או אדם המבקשים מהמינהל הרשאה לשימוש בקרקע מסוימת.
שינוי ניצול/ יעוד באופן כללי הכוונה לשינוי הפרטים שסוכמו בהסכם החכירה המקורי:

  • שינוי בניצול אחוז הבנייה במגרש – הגדלת זכויות הבנייה מעבר לאלו שניתנו בהסכם החכירה המקורי עד למעלה מפי 2. זאת לעומת – תוספת בנייה שהיא היתר להרחבת מבנה מגורים/ תעשייה תוך שמירה על מטרת החכירה המקורית ומבלי להגדיל את אחוזי הבנייה בלמעלה מפי 2.
  • שינוי יעוד המגרש – שינוי מטרת החכירה כפי שהוסכמה בחוזה החכירה המקורי.
פיצול מגרש חלוקת מגרש למספר מגרשים (2 ומעלה) כאשר לפחות אחד מהם יקיים את מטרת החכירה המקורית.
צו בית משותף צו המאפשר חלוקת קרקע למספר יחידות דיור (2 ומעלה).
קרוב מושג המשמש עבור העברת זכויות בנכס ומתייחס לבן משפחה קרוב, בן זוג וכדומה.
תכנית הגדרה של ייעוד וחלוקת הקרקע.
אינשאט מושג המתייחס למחוברים שמבחינה קניינית מופרדים מן הקרקע עליה הם נמצאים.
בנייה נמוכה בתים צמודי קרקע.
בנייה רוויה בניינים בני 2 קומות ומעלה, בכל קומה לפחות דירה אחת.
גוף ציבורי משרדים וגופים ברשות המדינה והממשלה.
דירקטור חבר מועצת המנהלים בחברה ציבורית.
היטל השבחה תשלום שמועבר לרשות המקומית בגלל עלייה בשווי המקרקעין שנוצרה מאישור או שינוי של תכנית.
ועדת תכנון אחראית על ייעוץ במדיניות התכנון, אישורים, הקלות והגבלות בנייה.
חברה ממשלתית חברה בה רוב הזכויות ( מעל חצי) שייכות למדינה.
חברה ממשלתית עירונית חברה שמחצית מזכויותיה שייכות למדינה ורבע לרשות המקומית.
חברה מעורבת חברה שאינה ממשלתית.
מושע בעלות על מקרקעין המשותפת ליותר מאדם/ חברה אחת.
מכרז מצומצם סגור למספר מוגבל של יזמים שקיבלו פנייה.
מכרז פומבי פתוח לכל המעוניין.

חשוב להדגיש שהרשימה שהובאה כאן חלקית בלבד, וכי ניתן למצוא עוד לא מעט מונחים בדיני משפחה- הן ביחס לגירושין, והן ביחס לסוגיות אחרות.