קו למשפט

מעצר

תוכן [ הסתר ]

החוק בישראל מגדיר כללים המגבילים את סמכותו של כל שוטר ושל מספר עובדי ציבור (כמו עובדי מכס, הרשות לניירות ערך ועוד) לבצע מעצר של אדם במקרים הבאים:

 • יש בידם צו מעצר של שופט
 • יש חשד סביר שעברת עבירה בת מעצר (עבירה שהעונש עליה עולה על 3 חודשי מאסר)

במידה והתקיים התנאי האומר כי קיים חשד סביר שעברת עבירה בת מעצר, אז צריך להתקיים בנוסף אחד מן התנאים הבאים:

 • עברת בפני השוטר עבירה בת מעצר.
 • השוטר חושד כי ביצעת עבירה חמורה (עבירה שדינה מאסר עולם, סחר בסמים, אלימות, שימוש בנשק וכו').
 • השוטר סבור כי קיימת סכנה לבטחונו של אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה.
 • לשוטר יש סיבה לחשוש שלא תופיע להליכי חקירה.
 • השוטר חושש כי ללא מעצר תנסה לשבש מהלכי משפט (העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות).
 • שוחררת בערובה, והשוטר סבור כי הפרת או בכוונתך להפר את תנאי הערובה.
 • השוטר ניסה לעכב אותך כדין, וסירבת להענות להוראותיו.

תוקפו של מעצר על-ידי שוטר הוא 24 שעות בלבד (במקרים חריגים ניתן לעצור אדם ל-48 שעות), ואם לאחר מכן לא תובא אל בית המשפט לשם הארכת מעצרך על-ידי שופט, יפקע תוקף המעצר שלך, והמשטרה תאלץ לשחררך.

עובדי ציבור (לא שוטרים) שהוסמכו לבצע מעצר לא יכולים להיכנס אל ביתו של מי שמיועד למעצר אלא אם יש בידם צו מעצר של בית משפט.

צו מעצר

שופט בבית משפט יכול להורות על מעצרך באמצעות צו מעצר הנותן לשוטר סמכות לעצור אותך. השופט יכול להוציא את הצו גם שלא בנוכוחותך, על פי בקשה מנומקת. בתי המשפט נוהגים להענות לבקשות המשטרה כדבר שבשגרה, וזאת כל עוד החשוד יובא בפניהם בתוך 24 שעות מרגע המעצר.

מטרת המעצר

מטרתו העיקרית של המעצר הינה לאפשר למשטרה לחקור אותך על מנת לאסוף ראיות שבאמצעותן ניתן יהיה להעמידך לדין בגין עבירות אותן ביצעת לכאורה. לרוב מצליחה המשטרה להשתמש בלחץ הנפשי והפיזי שיוצר המעצר אצלך (במיוחד אם מדובר במעצר ראשון) בכדי להביא אותך להפליל את עצמך ולספק ראיות כנגדך למשטרה בצורה פזיזה.

חוקיות המעצר

על מנת שמעצר יהיה חוקי קובע חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו (1996), או כפי שהוא ידוע יותר בשמו "חוק המעצרים", כי רק מעצר שבוצע בהתאם להוראות המוגדרות בחוק הינו חוקי. במידה ונעצרת בצורה המנוגדת לחוק, קיימת בידך אפשרות להתנגד למעצר באופן סביר. הנה כמה דוגמאות מדוע מעצר יכול להיות בלתי חוקי:

 • נעצרת ללא צו בית משפט על עבירה שעונשה פחות משלושה חודשי מאסר.
 • לא התקיים "חשד סביר" כי ביצעת את העבירה (החשד היה מופכך או ששוטר אחר במקומו לא היה חושד שהתרחשה עבירה).
 • השוטר לא הזדהה בפניך בשמו או כינויו הרשמי ובכך שהוא שוטר או עובד ציבור שהוסמך לבצע מעצר.
 • השוטר לא הודיע לך כי הינך במעצר, ולא פירט את הסיבה למעצרך.
 • הוצא נגדך צו מעצר, אך השוטר לא מסר לך עותק מצו זה.

חלק מן הדוגמאות הללו אינו רלוונטי במקרים הבאים:

 • הפרטים אותם היה אמור השוטר למסור לך היו ברורים בנסיבות העניין.
 • כאשר קיום הדרישות עלול לסכן את ביצוע המעצר.
 • כאשר קיום הדרישות עלול לסכן את השוטר עצמו.
 • כאשר קיום הדרישות עלול לגרור העלמת ראיות.

לאחר מעצרך

אם נעצרת, על השוטר העוצר להביאך אל תחנת המשטרה ללא דיחוי (למעט מקרים חריגים), ולהעביר אותך לידי הקצין הממונה שישקול אם יש מקום למעצרך, והאם השוטר שעצר אותך הפעיל שיקול דעת סביר. במידה והמעצר נמצא לא סביר, בסמכות הקצין הממונה להורות על שחרורך בתנאים או ללא תנאים. לפני קבלת ההחלטה על הקצין הממונה לתת לך הזדמנות להשמיע דבריך, לאחר שהזהיר אותך, כי אינך חייב לאמר דבר העלול להוביל להפללתך. אם עורך דינך נוכח במעמד זה, על הקצין הממונה לשמוע גם את דבריו. ככלל אין לחקור אותך לפני הבאתך לתחנת המשטרה.

על הקצין הממונה לערוך דו"ח בכתב בנוגע למעצר, בו ירשום את החלטתו - שיחרורך או השארתך במעצר, וזאת בהתאם למהות העבירה המיוחסת לך, המידע שבידיו, עברך הפלילי, מצבך הכלכלי, יכולתך להביא את הערובה הנדרשת והאפשרות שתעמוד בתנאי הערובה. לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרך לצורך חקירה מיוחדות אותה אין לבצע עד למעצרך.

מרגע שהקצין הממונה החליט על השארותך במעצר, עליו למסור על כך הודעה לקרוב משפחה שלך לפי בחירתך, אלא אם ביקשת לא למסור כל הודעה.

בתום 24 שעות ממעצרך על המשטרה לשחרר אותך או להביאך בפני שופט לפני תום תקופה זו. להגדרה זו שני חריגים:

 • אם הקצין הממונה על החקירה סבור כי יש לבצע פעולת חקירה דחופה, אשר מונעת את הבאתך בפני שופט, אז הוא רשאי להאריך את מעצרך ב-24 שעות נוספות.
 • אם הזמן בו אמורה המשטרה להביאך בפני שופט יוצר בשבת או בחג, יש להביאך בפני שופט לפני כניסת השבת או החג, אלא אם קצין בדרגת סגן ניצב קבע כי לא ניתן לעשות זאת. במקרה זה יש להביאך בפני שופט עד 4 שעות מצאת השבת או החג.

פגישה עם עורך דין

הזכות לבצע שיחת טלפון אל עורך הדין שלך ולהיפגש עמו במהלך מעצרך הינה אחת הזכויות החשובות ביותר שלך. מעורבות מוקדמת של עורך דין במהלך החקירה, ובמיוחד ביממה הראשונה למעצרך, יכולה לשפר מאד את סיכוייך לצאת מכל העסק בשלום. אם אין באפשרותך לשכור עורך דין, ניתן לבקש שימונה לך עורך דין מטעם המדינה ללא תשלום. במידה ועורך הדין שלך פנה למשטרה, עליה לאפשר לו להיפגש עמך באופן מיידי, אלא אם התקיים אחד משני התנאים הבאים:

 • אם במהלך חקירתך קבע קצין בדרגת רב-פקד כי הפסקת החקירה יכולה לסכן אותה באופן ממשי. במקרה זה על הקצין לכתוב דו"ח מנומק על החלטתו.
 • אם נעצרת בגין עבירות נגד ביטחון המדינה.

תחליף מעצר

לקצין הממונה בתחנת המשטרה סמכות להחליט לבחור בתחליף מעצר כגון שחרורך בערבות או בתנאים מגבילים במידה וניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך זו. מטרתם של תחליפי המעצר הינה למנוע מן החשוד מלסכן את שלום הציבור או לפגוע בחקירה, וזאת ללא הסבל המיותר הנובע ממעצר.

להלן דוגמאות להגבלות אשר הקצין הממונה מוסמך להטיל:

 • חובת הודעה על כל שינוי כתובת או מקום עבודה.
 • איסור יציאה מן הארץ, והפקדת דרכון לתקופה של עד 3 חדשים.
 • איסור כניסה לאזור בארץ לתקופה של עד 15 יום.
 • איסור להיפגש עם אדם מסויים לתקופה של עד 30 ימים.
 • חובת מגורים במקום מסויים לתקופה של עד 15 ימים.
 • חובה להתייצב בתחנת המשטרה במועדים קבועים.
 • איסור יציאה ממקום המגורים במשך כל שעות היממה או חלק ממנה.
 • הפקדת כלי נשק.

אם אינך מסכים לגובה הערבות או לסוגה, המשטרה חייבת להביאך בפני שופט תוך 24 שעות על מנת שיקבע את תנאי הערבות. על תנאי הערבות שנקבעו על ידי הקצין הממונה ניתן להגיש ערר לבית המשפט תוך 14 יום מיום ההחלטה. בכל מקרה, עדיף לקבל את תנאי השחרור שנקבעו ע"י הקצין, להשתחרר, ורק אז לפנות לבית המשפט בכדי לעתור לשינויים.

שיחרור בערבות על-ידי בית משפט

במהלך היממה הראשונה לאחר שנעצרת על-ידי שוטר, יכול בית משפט להחליט על שיחרור בערבות בעקבות בקשתך או בקשת עורך הדין שלך. בית המשפט יכול לקבוע מספר פרמטרים לגבי הערבות שלך:

 • סוג הערבות
 • גובה הערבות
 • תנאי הערבות
 • משך תוקף הערבות

אם אין באפשרותך לעמוד בתנאי הערבות שנקבעו, ניתן לפנות לבית המשפט כדי שישקול בשנית את הקטנת גובהה. אי תשלום הערבות לאחר שחרורך יגרור מעצר נוסף, והבאה לפני שופט.

עיכוב

אם שוטר מבקש ממך שתתלווה אליו לתחנת המשטרה, אין מדובר בדרך כלל באירוע של מעצר אלא עיכוב. במקרה של סירוב להתלוות אל השוטר יוכל השוטר לעצור אותך מייד, אף ללא צו של שופט. עיכוב יכול להתבצע בכמה דרכים:

 • בקשה להתלוות אל השוטר אל תחנת המשטרה.
 • בקשה להישאר במקומך.
 • חקירה שלך במקום האירוע.

במידה והשוטר יכול להסתפק בעיכוב ללא שיבוצע מעצר, חייב השוטר להסתפק בעיכוב, מאחר ועיכוב פוגע פחות בזכויותיך מאשר מעצר מאחר ואין הוא כרוך בהליך של שחרור. ניתן לעכב אותך בכדי להשיג את הדברים הבאים:

 • על מנת לחקור אותך.
 • על מנת לברר את זהותך וכתובתך.
 • בכדי למנוע ביצוע של עבירה.
 • בכדי לקבל עדות אודות עבירה לה היית עד.

לעיתים המשטרה מעכבת אדם לשם חקירתו כל עוד עדיין אין עילת מעצר, אך לאחר שבחקירתו האדם מפליל את עצמו מומר העיכוב במעצר.

מעצר אזרח

לאדם פרטי אין סמכות לעצור אדם אחר, אולם החוק מאפשר לאזרח לעכב אדם אחר במידה וזה ביצע עבירה על החוק.