קו למשפט

הקמת חברה

תוכן [ הסתר ]

הקמת חברה בע"מ בישראל נחשבת להליך פרוצדוראלי הכרוך בתשלום של אגרת רישום, בכתיבת תקנון חברה החתום על ידי עורך דין, הגשת תצהירים ומסמכים לרוב.

החלטות שגויות, הנעשות בגין חוסר התמצאות בחוקים ובתשלומי המיסים הדרושים לצורך הקמת חברה, עלולות לחרוץ את דינו של העסק ולמנוע את הליך הקמת חברה.

במאמר הבא, נציין את דרישות החוק ורשויות המס בישראל בעת הקמת חברה בע"מ בישראל.

מהי חברה?

על פי חוק החברות לשנת 1999, חברה מוגדרת כהתאגדות של אדם יחיד או כקבוצה של אנשים או חברות, אשר התאגדו יחדיו ונרשמו אצל רשם החברות.

למי הזכות להקים חברה בישראל?

באופן כללי, כל אזרח ישראלי זכאי להקים חברה פרטית או ציבורית בישראל ובלבד כי חברתו עומדת בשלושת התנאים הבאים:

 • מטרות החברה אינן נוגדות את תקנות הציבור.
 • מטרות החברה אינן יוצאות חוצץ כנגד החוק בישראל.
 • מטרות החברה אינן נוגדות את המוסר.

מהו מספר האנשים המינימאלי הדרוש לשם הקמת חברה?

מספר האנשים המינימאלי הדרוש לצורך הקמת חברה הוא בעל מניה אחד, כלומר: אדם אחד.

אילו סוגי חברות ניתן להקים בישראל?

על פי החוק הישראלי, ישנם שני סוגים אופייניים של חברות בישראל והם:

 • עוסק חייב - עוסק חייב הוא בעל חברה, אשר מחזורו הכספי השנתי מוערך בלמעלה מ - 65,721 ₪.
 • עוסק פטור - עוסק פטור הוא בעל חברה, אשר מחזורו הכספי השנתי, מוערך בעד 65,721 ₪. ברוב המקרים, מדובר בעסקים קטנים או בשכירים המעוניינים לעבוד במקביל כעצמאים למען השלמת הכנסה. על עוסק פטור לדווח למע"מ על הכנסותיו פעם בשנה.

חשוב לציין כי ישנם בעלי מקצוע ועסקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסקים פטורים, וזאת ללא כל קשר למחזור עסקיהם.

מהן הפעולות בהן יש לנקוט למען הקמת חברה בישראל?

הקמת חברה על פי החוק הישראלי, מחייבת את בעל החברה לדאוג ליישומן של הפעולות הבאות:

 • טרם הקמת חברה, עליכם לבחור שם מקורי לחברתכם ולבדוק אצל רשם החברות כי השם המוצע הינו ייחודי ומקורי וכי רשם החברות מאשר את השם.
 • טרם הקמת חברה, עליכם להמציא את כל המסמכים והתצהירים החתומים הנדרשים.
 • עליכם לערוך ולהכין את תקנון החברה כחלק מתנאי הכרחי של החוק למען הקמת חברה.
 • עליכם להמציא את כל המסמכים הדרושים לרשם החברות.
 • לאחר שכל המסמכים והתצהירים הוגשו ואושרו תהיו זכאים לקבלת תעודת התאגדות, שתאפשר את הליך הקמת חברה.
 • עליכם לערוך פרוטוקול המתעד את אסיפת בעלי המניות בחברה, זכויות החתימה, פתיחת חשבון החברה בבנק ועוד.
 • עם הקמת חברה בשראל, עליכם לדווח באופן מיידי לרשויות המס בישראל על פתיחת חברה. כאשר עצמאי צריך להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפקיד השומה ולכן מומלץ להיעזר ברואה חשבון.
 • אם מדובר בתהליך של הקמת חברה המעסיקה עובדים משלה, על בעלי החברה לפתוח תיק ניכויים עבור העובדים השכירים במשרדו של פקיד השומה וכן לבצע רישום של תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי.
 • הקמת חברה של עוסק עצמאי מחייבת לא רק רישום במס הכנסה ובמע"מ, אלא גם רישום במוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס דין וחשבון שנתי. בטופס יצויינו רמת ההכנסה הצפויה והיקף שעות העבודה.
 • כל חברה בישראל שיש לה הכנסה מן העסק, חייבת לנהל ספרי מס המדווחים על היסטוריית החשבוניות והקבלות שהונפקו ללקוחות החברה.

כיצד רושמים חברה?

כל יזם המעוניין להקים חברה בישראל, צריך להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

 • עותק חתום בידי מקימי החברה של תקנון החברה.
 • טופס בקשה לרישום חברה, החתום על ידי עורך דין.
 • תשלום של אגרת רישום בגובה של כ – 2,200 ₪, החתומה על ידי בנק הדואר.
 • הצהרה החתומה על ידי עורך דין, המציינת את פרטיהם של הדירקטורים אשר ימשלו בכיפה עם הקמת חברה.
 • במידה וקוימו כל התנאים ודרישות החוק בעניין הקמת חברות בישראל, בעלי החברה יקבלו מספר רישום, אשר יצוינו בתעודה הרשמית של התאגדות החברה.

מדוע יש צורך בעריכת תקנון חברה ואילו פרמטרים צריכים להיות כלולים בו?

על פי חוק החברות, הקמת חברה חוקית בישראל מותנית בכתיבה ובהגשה של תקנון חברה.

תקנון החברה הוא למעשה חוזה, הנחתם בין בעלי המניות בחברה ובין החברה המכיל את הפרמטרים הבאים:

 • מטרת החברה - על כל חברה בישראל, לציין בתקנון החברה את מטרות החברה, כאשר יש לבחור את אחת מן המטרות הבאות: לעסוק בסוגי עיסוק חוקיים המצוינים במסמך התקנון, לעסוק בכל עיסוק חוקי או לעסוק בכל עיסוק חדש מלבד העיסוקים המצוינים בתקנון.
 • הגבלת אחריות - על בעלי החברה לציין בתקנון את אחריותם לחובות החברה בין שהיא מוגבלת ובין שהיא בלתי מוגבלת. כאשר חברה בעירבון מוגבל היא חברה בה בעלי המניות שלה אינם מחויבים לשלם את כל חובות החברה לנושי החברה, אלא יהיו מחויבים לתשלום גובה ערך מניות החברה כפי שהוערכו במעמד החתימה בלבד.
 • מניות והון החברה - הקמת חברה חוקית בישראל מותנית ברישום הרכב ההון וחלוקתו בין בעלי המניות בחברה, תוך פירוט ספציפי של הון מניות הבכורה, הון מניות ההנהלה ועוד.
 • תוספות - מדובר בפרטים שאין חובה לפרטם על פי החוק, כגון: הוראות בנושא דרכי הניהול של החברה, פירוט החובות והזכויות של בעלי המניות בחברה ועוד.

בנוסף יש צורך לבחור בשם לחברה בעת הקמתה, ולרשום אותו כחוק תוך עמידה בתנאים הבאים:

 • שם החברה איננו דומה לסימן מסחרי רשום של חברה מסוימת או לשמו של תאגיד קיים הרשום כבר בישראל.
 • שם החברה איננו פוגע ברגשות הציבור, איננו מטעה אותו או מרמה את הציבור.
 • במידה ושם החברה יעמוד בדרישות הרשם, יירשם שמה של החברה כחוק אצל רשם החברות.

האם הרשם מחויב לרשום כל חברה?

רק במידה ונמצא כי החברה עומדת בכל התנאים והדרישות שהציב לפניה חוק החברות וכין אין כל מניעה לרישום החברה, אזי הקמת החברה תהיה מותרת כחוק.

מהי חובת הדיווח של חברה לרשם?

כפי שציינו קודם לכן במאמר, הקמת חברה בישראל מחויבת ברישום חוקי מלפני רשם החברות, כאשר על חברה ציבורית לדווח על כל שינוי במען החברה, על כל שינוי בשם החברה או מיזוג בחברה, ואילו חברה פרטית צריכה לדווח על כל שינוי בכתובת החברה, על כל שינוי בתקנון החברה, על כל העברה של מניות או הקצאת מניות, על כל מיזוג או שינוי המתרחש במינויי הדירקטוריונים.

כמה זמן אורך הליך הקמת חברה?

הליך הקמת חברה בישראל אורך שני ימי עסקים.

כיצד תשמרו על יציבות החברה?

הקמת חברה איננה צעד פשוט והיא כרוכה בהוצאות רבות ובבירוקרטיה סבוכה. בכדי להבטיח את אריכות ימיו של כל עוסק מורשה המעוניין לשרוד במשך תקופה ארוכה ולהצדיק את התלאות שעבר עד לרגע פתיחת עוסק מורשה, על בעל החברה להשקיע מחשבה רבה בכתיבת תקנון חברה המותאם לצרכי החברה, המציין את מדיניות חלוקת הרווחים הנכונה מבחינת המס. מלבד זאת, מומלץ מאוד להעסיק יועץ משפטי בעת הקמת חברה ולהתנהל בצורה מבוקרת וזהירה.

לסיכום, אם ברצונכם להצליח בתהליך הקמת חברה, תוכלו להיעזר בשירותיו המקצועיים של עורך דין.